Logo koibazar.com
Logo jo's koi shop

Winkelmandje:

0 items in winkelmandje
image of a cart

Categoriëen

Gratis Levering

Vanaf 49,95 Eur *

* In België en Nederland
In Belgium and the Netherlands

Algemene voorwaarden

 • 1. Aanvaarding van onze voorwaarden

  Op alle offertes, opdrachten en leveringen zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij Jo's Koi Shop zich schriftelijk uitdrukkelijk en voorafgaandelijk met een afwijkende regeling akkoord verklaard heeft. Algemene voorwaarden in de ruimste zin van het woord van anderen zijn voor Jo's Koi Shop niet bindend, tenzij Jo"s Koi Shop zich hiermede schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord verklaard heeft.

 • 2. Prijs en uitvoeringstermijn

  Behoudens bijzondere contractuele bepalingen worden onze offertes en prijslijsten slechts ter aanwijzing verschaft en verbinden ons in geen geval. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend, vormen ten aanzien van Jo`s Koi Shop geen resultaatsverbintenis doch enkel een middelenverbintenis en kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding bij overschrijding, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen en na aangetekende schriftelijke ingebrekestelling. Geldigheidsduur van de offerte is 1 maand.

 • 3. Klachten

  Iedere klacht met betrekking tot onze facturen dient ons medegedeeld te worden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na hun ontvangst. Bij gebreke hiervan, zullen zij beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud. Een klacht kan in geen geval een schorsing van de betaling op een termijn rechtvaardigen.

 • 4. Betalingsvoorwaarden

  4.1. Al onze facturen zijn betaalbaar veertien dagen na factuurdatum te Merksem, tenzij een andere vervaldag schriftelijk wordt overeengekomen. De klant die in gebreke blijft onze facturen te betalen op de vervaldag dient behalve de hoofdsom, verwijlinteresten a rato van 1,25% per maand en een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag te betalen, met voor dit laatste een minimum van *75,00 €. Deze interesten en de schadevergoeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling, Wat betreft de interesten, wordt iedere begonnen maand voor een volledige maand gerekend.

  4.2. Voor aanvang van de werken wordt er 2/3 van het factuurbedrag betaald. In de offerte omschreven als zijnde materiaal. Het resterende factuurbedrag omvat uren/loon.

 • 5. Onderhoudscontract

  5.1. Duur van het contract- ontbinding- vernieuwing.

  5.2. De onderhavige overeenkomst wordt gesloten voor een onherroepelijke en niet reduceerbare termijn. Bij vervroegde ontbinding van de overeenkomst is de klant gehouden aan een forfaitaire vergoeding van € 150. Bij het ontbreken van een bericht van ontbinding van het contract, drie maanden voor het einde van de lopende periode verstuurd via aangetekend schrijven, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met opeenvolgende periode van een jaar.

 • 6. Contract

  In geval van eenzijdige ontbinding van de overeenkomst door de klant zal hij een schadevergoeding betalen van minstens 30% van de totale prijs. Een hogere schadevergoeding kan gevraagd worden indien de schade door ons geleden groter is dan 30%.

 • 7. Verbintenissen

  Onze tussenpersonen, vertegenwoordigers hebben geen enkel recht de vennootschap te binden. Hun offertes moeten bijgevolg door ons bevestigd worden. Wij behouden ons het recht voor van iedere bestelling af te zien, waarvoor wij zulke bevestiging niet zouden gegeven hebben.

 • 8. Aansprakelijkheid

  Jo's Koi Shop zal de klant vergoeden voor de materiële en/of lichamelijke schade rechtstreeks veroorzaakt door een door de klant bewezen fout van .Io"s Koi Shop in het kader van het uitvoeren van de prestaties beschreven op de factuur of in de overeenkomst met de klant. In ieder geval is het bedrag van de schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de factuur of het contractbedrag met een maximum van Boven dit bedrag doet de klant afstand van verhaal.Jo`s Koi Shop zal daarentegen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk kunnen gesteld worden voor onrechtstreekse schade zoals financiële schade, commerciële schade, winst- en/ of inkomstenderving. Elke vordering tot schadevergoeding moet binnen de acht dagen na het voorvallen van de schade schriftelijk per aangetekende post meegedeeld worden aan Jo`s Koi Shop

 • 9. Eigendomsrechten en werfrisico

  De verkochte en zelfs reeds geleverde goederen blijven onze eigendom, totdat zij volledig zijn betaald door de klant. Jo"s Koi Shop behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (hierin begrepen auteursrechten) op alle elementen materieel en/of immaterieel, die gecreëerd of gebruikt worden voor de realisatie van de bestelling. Enkel in geval van expliciete schriftelijke afwijking hiervan door Jo's Koi Shop kunnen de intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen aan de klant. Zulke overdracht van rechten wordt beperkt tot de door Jo"s Koi Shop verleende overdracht wat voorwerp, tijdsduur en voorwaarden betreft. Het risico van op de werf geleverde goederen en gebruikte materialen ligt steeds bij de klant, die instaat voor de beveiliging van de werf

 • 10. Geschil

  De Belgische wetten zijn op de overeenkomst, vervat in dit document, van toepassing. Voor eventuele procedures zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Adres

Jo's Koi Shop
Brechtsebaan 14
2930 Brasschaat

+32 (0) 495/47.04.54

Aanmelden

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *

Wachtwoord vergeten?

Nog geen account?
Maak een account aan.

Partners

logo oase

logo filtreco

logo messner

logo kinshi

logo aquaforte

logo velda

logo vimedia